ΓΙΝΕ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ

ΓΙΝΕ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ

Καταχώρηση 2014/01/03

 

Είστε νέος (έως 40 ετών) και σκέφτεστε να γίνετε αγρότης; Δείτε πως θα εκπληρώσετε τις προϋποθέσεις νέας δράσης που θα προκηρυχθεί τον Μάρτιο. Όλες οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι. Προκαταβολή το 70% του ποσού.

Είστε νέος (έως 40 ετών) και σκέφτεστε να γίνετε αγρότης; Δείτε πως θα εκπληρώσετε τις προϋποθέσεις νέας δράσης που θα προκηρυχθεί τον Μάρτιο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.). Θα πρέπει επίσης να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Αφορά στην εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Όσοι ενταχθούν θα λάβουν το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης τους ως προκαταβολή.

Άρα αν ενδιαφέρεστε … σπεύστε: η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά από 18.3.2014 και θα διαρκέσει έως 16.5.2014 οπότε αν δεν εκπληρώνετε τις προϋποθέσεις θα πρέπει να… δράσετε.

Θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.

Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:

• Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.

• Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

γ) η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2.

δ) να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

ε) να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.

στ) να αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

ζ) να μην εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Χρηματοδοτείται από το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ.

Τα κριτήρια για το ύψος της χρηματοδότησης που κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ 

Δήμητρα Καδδά